Literatura specjalistyczna

 

Metodologia i metody badań pedagogicznych


Ablewicz K., Hermeneutyczno -fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, UJ, Kraków 1994

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

Analiza porównawcza metod stosowanych w pedagogice empirycznej, prakseologicznej i hermeneutycznej.

Anastasi A., Urbina S., Testy psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych PTP Warszawa 1999

Andreski S., Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002


Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz, WN PWN, Warszawa 2003 

Badania pedagogiczne w zarysie. Skrypt dla studentów pedagogiki, oprac. W. Goriszowski, Wyd. WSP TWP, Warszawa 1997.

Bieluga K., Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego, Impuls, Kraków 2003 

Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Piwowarski R., Wskaźniki edukacyjne: Polska 2000, IBE, Warszawa 2001


Ciczkowski W., Strukturalizm genetyczny w badaniach nad rozwojem myśli pedagogicznej, w: Stan i perspektywy historii wychowania, pod red. W. Majorek, UAM Poznań, Bałtycka WSH w Koszalinie, Poznań 1995

Clark A.M., Dzierzgowska I., Thompson M., Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, TERM-IAE, 1996

Czerepaniak – Walczak M., Badanie w działaniu akademickim; możliwości zastosowań w procesie podnoszenia jakości pracy uczelni, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001


Dajek W., Drzewo, Wydawnictwo Erola, Warszawa 1996 (testy projekcyjne, rysunkowe)

Danek D., Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, IBL Warszawa 1997.

Desperak I., Ankieta w szkole, Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 3-4

Diagnoza psychologiczna dla celów wychowawczych, (red.) M. Tyszkowa, Poznań 1981

Dominice P., Historia życia jako proces kształcenia, Łódź 1994

Dudzikowa M., Badania nad młodzieżą Edukacja 1999 nr 4

Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Dylematy metodologiczne pedagogiki, pod red. T. Lewowickiego, Wydz. Pedagogiczny UW, IP UŚl., Warszawa-Cieszyn 1995.

Dziecko w szkole. Aspekty poznawcze i wychowawcze, WSiP, Warszawa 1981

Dzierzgowska I., Kalinowska M., Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły, TERM-IAE, Radom 1997

Dzierzgowska I., Rodzice w szkole, CODN, Warszawa 1999

Dzierzgowska I., Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej, CODN, Warszawa 1999


Etyczne dylematy psychologii, red. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 

Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, red. E. Dubas, H.M. Griese, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.


Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, red. P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2005

Fenomenologia i hermeneutyka, pod red. P. Dybla i P. Kaczorowskiego, Wyd. UW, Warszawa 1991.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekład Elżbieta Hornowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 


Gnitecki J., Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, WSP Zielona Góra 1996

Gnitecki J., Przemiany metodologii badań pedagogicznych, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1993.

Gorzko M., Typ doskonały materiału socjologicznego. O niektórych zastosowaniach metody biograficznej w socjologii polskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004


 

Hartman J., Techniki metafilozofii, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2001 Hermeneutyka a psychologia, pod red. A. Gałdowej, Wyd. UJ, Kraków 1997

Horney K., Autoanaliza, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000

Istota pomiaru i przetwarzania wyników badań. Strategie zbierania danych - metody interakcyjne i nieinterakcyjne. Analiza danych. Statystyka w pracy badawczej nauczyciela.


Jacyna-Onyszkiewicz Z., Wszechwiedza, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2002 

Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, red. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001 

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwa Uśl., Katowice 2001


Kawecki I., Etnografia i szkoła, Łódź 1993

Kawecki I., Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, Łódź 1994

Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, TNOIK, Bydgoszcz 2000

Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP S.A., Warszawa 2000

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, WN PWN, Warszawa  2000

Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. Tadeusz Jałmużna, Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Impuls, Kraków 2003 

Krűger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, przekład  Dorota Sztobryn GWP, Gdańsk 2005

Kruk J., Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Impuls, Kraków 1998

Kuligowski W., Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001

Kwiecińska-Zdrenka M., Badacz w działaniu – opisywać czy zrozumieć, czy też zmieniać zastaną rzeczywistość? Acta Universitatis Nicolai Copernici , Socjologia Wychowania XIV, Zeszyt 339, 2000.

Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły, Warszawa 1990. 


Lebiedziński W., Metodologia filozoficzna. Zarys i krytyka głównych nurtów, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

Lewowicki T., Szkic do dziejów metodologii pedagogiki, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Lilienfeld S.O., Wood J.W., Garb H.N., Status naukowy technik projekcyjnych, Wyd. UJ, Kraków  2002

Lippitz W., Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekład Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000

Łobocki M., Niektóre kontrowersje wokół badań pedagogicznych, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999


Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981.

Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Prace Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990

Malewski M., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją, Kultura i Edukacja 1997 nr 1-2

Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  1998. 

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2004

McRunyan W., Historie życia a psychobiografia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa  1992

Metoda biograficzna w socjologii, pod red. J. Włodarka i M. Ziółkowskiego,  Warszawa 1990. 

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Trans Humana Białystok 2000

Morrison M., Pey J., Pisanie esejów z socjologii. Poradnik dla studentów,  Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999. 

Niemierko B., ABC testów osiągnięć szkolnych, Warszawa 1975. 

Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990. 


Nowaczyk C., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Warszawa 1985. 

Nowak G., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985. 


Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. S. Palki, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998

Ostasz L., Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999.

Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999. 

Ostrowicka-Miszewska H., Zastosowania techniki dyferencjału semantycznego w badaniach nad orientacjami społeczno-politycznymi młodzieży, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2002 nr 3.


 

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

Pavkov T. W. , Pierce K.A. , Wprowadzenie do SPSS dla Windows, GWOP. Gdańsk 2005

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1-2. WN PWN, Warszawa 2003 

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone, Wyd. Żak, Warszawa 1995

Podręcznik ankietera, pod red. Z. Sawińskiego, P.B. Sztabińskiego, F. Sztabińskiego, SMG/KRC Poland Media S.A., Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2000

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. Stanisław Palka, Wyd. UJ, Kraków 2004

Prace promocyjne z pedagogiki. Skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego, pod red. Wiesława Ciczkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004

Problemy, antynomie, dylematy i kontrowersje w myśleniu o pedagogice i edukacji (na dziesięciolecie Zespołu Problemowego Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk),  red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Akademia Pedagogiczna im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003 

Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, red. Małgorzata Fajkowska, Krystyna Drat-Ruszczak, Magdalena Marszał-Wiśniewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 


Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. Magdalena Wojdak-Piątkowska, wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków  2003

Rubacha K., Badania etnograficzne w edukacji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2001 nr 1


Sikora M., Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 1997

Smolińska-Theiss B., Badanie przez działanie w pedagogice społecznej, Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1.

Sokołowski K., Metajęzyk a podmiotowość, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2004

Spendel Z., Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentacji. Red. Sławomir Krzychała, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2004

Stemplewska – Żakowicz K., O rzeczach widywanych na obrazach i opowiadaniach o nich histroiach. TAT jako metoda badawcza i diagnostyczna, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN PWN, Warszawa 2005


Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” , Warszawa 2000


Urban M., Orientacje psychologiczne nauczycieli, Psychologia Wychowawcza 1998 nr 5 (skala do badania poziomu autorytaryzmu, wskaźniki przekonań politycznych nauczycieli)

Urbaniak-Zając D., Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja” 1999 nr 4.

Usher R., Bryant I., Johnston R., Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych (perspektywa postmodernistyczna), Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2001 nr 2 


Wallon P., Cambier A., Eugelhart D., Rysunek dziecka, WsiP, Warszawa 1993. 

Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. Andrzej Tyszczyk, Edward Fiała, Ryszard Zajączkowski, Wyd. KUL, Lublin 2003 

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Impuls, Kraków 1998

Woroniecka G.: Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003

Woźniak T., Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wyd. IfiS PAN, Warszawa 2000


Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995

Zaczyński W.P., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Wyd. Żak, Warszawa 1997

Zemło M., Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej, TN KUL, Lublin 2003

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. Władysława Szulakiewicz, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003


2007-03-09